Volgens jaar trekken Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht ruim 50 miljoen euro uit voor nieuw beleid. Het geld gaat naar zaken als energietransitie, woningbouw en het tegengaan van bodemdaling.

Dat staat in de begroting van 2020 en de meerjarenbegroting tot en met 2023. De begroting voor volgend jaar is sluitend en heeft een positief saldo van 6,6 miljoen euro.

Voor 2021 en 2022 verwachten Gedeputeerde Staten een tekort. Dat moet worden betaald uit de provinciale reserves.

In 2023 wordt weer een overschot van bijna 8,5 miljoen euro verwacht.

Foto: Provincie Utrecht