Logo Raadszaal WoerdenDe voltallige gemeenteraad van Woerden heeft besloten dat er een breed onderzoek komt naar de noodzaak van de westelijke randweg. Het hieruit voortkomende rapport wordt als…

een zwaarwegend advies beschouwd en moet de discussie rond de noodzaak van de westelijke randweg afronden. De raadsfracties kunnen aangeven wat zij van belang vinden om in het onderzoek mee te nemen.

De verdere totstandkoming van de verkeersvisie van de gemeente blijft ongewijzigd. Mocht de conclusie van het onderzoek zijn dat een westelijke randweg wel noodzakelijk is, dan wordt hiervoor geld vrij gemaakt in de begroting.