Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft opdracht gegeven voor baggerwerkzaamheden in Harmelen. Die zijn begin april gestart aan de noordkant van Harmelen en duren tot half juni. De watergangen zijn voor het grootste deel in beheer van het waterschap.

Op de bodem van elke watergang verzamelt zich in de loop van de tijd bagger. Bagger wordt gevormd uit onder andere bladeren, plantenresten en zwerfvuil. Door deze laag met bagger wordt de watergang steeds ondieper. Vissterfte en stank kunnen bij warm weer het gevolg zijn. Een ondiepe watergang kan ook minder water afvoeren, wat bij heftige regenval tot overstromingen kan leiden.

De vrijkomende baggerspecie wordt door middel van een schuifboot naar een laadlocatie geschoven, waar het geladen wordt op een vloeistofdichte vrachtwagen die het naar een stortlocatie brengt.

Tijdens de uitvoering wordt er alles aan gedaan om hinder tot een minimum te beperken. Inwoners die te maken krijgen met werkzaamheden in de directe nabijheid van hun woning, krijgen persoonlijk bericht.

Foto: Gemeente Woerden