Logo School kamerik Het bestemmingsplan voor het nieuwe schoolgebouw dat moet komen naast de Schulenburch aan de Overstek in Kamerik, ligt van 31 augustus tot en met 11 oktober…

ter inzage in het Stadhuis in Woerden. In deze periode kan iedereen zijn mening over de plannen geven door een zienswijze in te dienen bij de gemeente. Na verwerking van de zienswijzen gaat het bestemmingsplan ter vaststelling naar de gemeenteraad.

Afgelopen maart was er inloopavond waar het voorlopig ontwerp kon worden bekeken. De inloopavond leidde tot 5 schriftelijke reacties en twee reacties vanuit vooroverleg met diverse instanties. Deze reacties zorgden voor enkele tekstuele aanpassingen van het bestemmingsplan, maar niet voor een wijziging van het bouwplan.

Deze week wordt een verslag van al de beantwoorde vragen aan de indieners toegezonden. Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning zijn in te zien in de hal van het Stadhuis en bij het Omgevingsloket. Ook zijn zij te vinden op de website van de gemeente Woerden.

Foto: PR
35 school