Logo Natuur Momenteel loopt de 2e fase van het project Bewust Boeren in Gouwe Wiericke van de Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke. Deze fase is in het najaar van 2015…

van start gegaan. Binnen dit project gaat het zowel om schoner water als om een verbetering van de bodemkwaliteit.

Dit wordt vooral gedaan door het delen van kennis, een goede communicatie over de opgedane kennis, tips voor het praktisch toepassen van de opgedane kennis en het doen van concrete maatregelen op het gebied van duurzaam bodembeheer. De Stichtse Rijnlanden is betrokken bij de Verdiepingsgroep Water.

Bewust Boeren in Gouwe Wiericke is een vervolg op het project ‘Kringlooplandbouw Bodegraven-Woerden’, dat tussen 2013 en 2015 succesvol is uitgevoerd. Daarmee werden de eerste stappen gezet in de richting van het verbeteren van de bedrijfsvoering en de kwaliteit van bodem en water.

Foto: Stichtse Rijnlanden
Krabbescheersloot bij een boerderij
foto1