Logo Raadszaal WoerdenIn een raadsinformatiebrief heeft het college van B & W aangegeven zich bewust te zijn van de knelpunten in de vrouwenopvang. Dit naar aanleiding van vragen van D66.

De gemeente heeft gezegd deze knelpunten te blijven zoeken en zich te laten informeren door centrumgemeente Utrecht. In het kader van huiselijk geweld zijn afspraken vastgelegd tussen regiogemeenten en centrumgemeente Utrecht.

Ook is het college van plan om vrouwenopvang in de regio te verbeteren waar mogelijk. Zij is niet van plan om aan te geven hoe en waar vrouwenopvang mogelijk is vanwege de achtergrond van huiselijk geweld.