Logo Gemeente Woerden 1Woerden neemt verschillende maatregelen om de bodemdaling te verminderen of tegen te gaan. Zo wil de gemeente in de kern De Kanis de weg op palen aanleggen, waarbij kabels en…

leidingen in een soort kabelgoot komen te liggen. Ook worden op veel plaatsen lichte ophoogmaterialen toegepast bij reconstructies van wegen, zoals piepschuim of puimsteen. Vaak bestaat de ondergrond uit veen, een bodemsoort die gevoelig is voor bodemdaling. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de ontwatering om de polder droog te houden.

Bodemdaling leidt tot hoge kosten door schade aan wegen en straten, kapotte rioleringen, opritten, terrassen en soms ook aan de funderingen van huizen. Door de bodemdaling moeten wegen en riolen sneller worden vervangen, vaak wel twee keer zo snel als gemiddeld in Nederland.