Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt in de nieuwe ontwerp- beleidsnota voor het peilbeheer een omslag. Het waterschap wil collectieve initiatieven om bodemdaling te remmen steunen. 

Het hoogheemraadschap wil ook waterpeilen in het veenweidegebied niet meer volledig aanpassen aan de daling van de bodem. Nieuwe onderbemalingen worden niet meer toegestaan. 

Vanaf 2040 worden onderbemalingen die alleen de drooglegging vergroten niet meer vergund. Ook worden de beleidsregels voor hoogwatervoorzieningen aangepast. Het waterpeil kan in de hoogwatervoorzieningen met 1 a 2 mm per jaar geïndexeerd worden. Verder krijgt het waterschap meer mogelijkheden om te sturen op weersomstandigheden zoals neerslag, droogte, wind en nachtvorst. 

De plannen liggen tot 23 september ter inzage voor inspraak. Ook organiseert het Hoogheemraadschap een aantal informatieavonden, onder andere in Zegveld en Montfoort.