Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een nieuw peilbesluit opgesteld voor Zegveld. Woensdag is de inspraak voor het ontwerp-peilbesluit van start gegaan. In dit ontwerp-peilbesluit staan de plannen voor het beheren van het oppervlaktewaterpeil in en rond Zegveld en Achttienhoven, inclusief de natuurgebieden De Haak en de Schraallanden langs de Meije.

Volgens het waterschap is het watersysteem rondom Zegveld op orde, maar in een aantal landbouwgebieden worden de peilen voor de opgetreden maaivelddaling aangepast. Het peil in de natuurgebieden en rondom de bebouwing blijft gelijk.

Het veenweidegebied rondom Zegveld kampt met de gevolgen van bodemdaling. De ambitie van het waterschap is om samen met partners in het gebied, de bodemdaling in 2030 met 50 procent te verlagen.