Logo Geld 6De jaarrekening van de gemeente Woerden over het jaar 2017 wordt afgesloten met een positief saldo van zes miljoen euro. Dit komt door gewijzigde regelgeving. Verwachte winsten…

in het grondbedrijf worden eerder opgenomen, terwijl daar vroeger mee werd gewacht totdat de grondexploitatie was afgerond. Tevens waren er meevallers in het sociaal domein. Door te bezuinigen op niet-wettelijke plichten, zoals armoedebestrijding en re-integratie is een tekort voorkomen.

De meevaller in het sociaal domein wordt overgeheveld naar de reserve sociaal domein. B&W stellen daarnaast voor om het positieve resultaat deels in te zetten voor het BRAVOproject, deels toe te voegen aan de algemene reserve.