Logo GasTijdens de onlangs gehouden Statenvergadering is in meerderheid van stemmen de Kadernota 2017 vastgesteld door Provinciale Staten van Utrecht (PS). Voorafgaand aan de besluitvorming lieten alle partijen hun licht schijnen over dit document. Zo was er onder meer discussie over de gaswinning in Woerden. De Statenleden gaven aan tegen deze gaswinning te zijn in de omgeving van Woerden en dat dit niet past bij het Utrechtse energiebeleid dat is gericht op een transitie naar duurzame energie. Het is de bedoeling dat het college van Gedeputeerde Staten (GS) samen met de betrokken gemeenten en provincies bij het Rijk gaan pleiten tegen deze plannen voor gaswinning.