Per 1 januari 2022 treedt er een nieuwe wet over de inburgering in werking. Gemeenten krijgen hierbij de regierol voor de individuele begeleiding en een passend inburgeringsaanbod. D66 heeft hierover vragen gesteld aan het college van B&W in Woerden.

De fractie wil weten wat de gemeentelijke plannen zijn voor de inburgering en of er al keuzes op meerdere beleidsruimtes zijn gemaakt. Verder is D66 benieuwd wanneer de gemeenteraad deze plannen tegemoet kan zien.