Logo FileWethouders en openbaar vervoerbestuurders stellen in een ingezonden brief in het NRC, dat een lightrail-oplossing moet voorkomen dat de Randstad bezwijkt aan een…

verkeersinfarct.

De ondertekenaars verwijzen in hun opiniestuk naar het Kennisinstituur Mobiliteitsbeleid dat in oktober j.l. becijferde dat in 2017 3,7 miljard euro verloren ging door files. Ze wijzen verder op klimaat en luchtkwaliteit, die de noodzaak onderstrepen om te komen tot een alternatief voor het wegverkeer. In andere Europese landen wordt al volop geïnvesteerd in lightrail-oplossingen. Het kabinet zou het Mobilitietsfonds hiervoor in de komende regeerperiode echter te weinig financiële armslag geven.

De briefschrijvers pleiten ervoor dat het kabinet aanstuurt op co-financiering door persioenfondsen en door de European Investment Bank. De ingezonden brief is bedoeld om de regering aan te sporen hiertoe passende actie te ondernemen.