Logo DrainageDe waterschappen Amstel, Gooi en Vecht en Rijnland hebben interesse om mee te doen met het onderwaterdrainage plan van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Het…

hoogheemraadschap wil 2500 ha drainage aanleggen in het Groene Hart. Het waterschap werkt momenteel aan een aanvraag voor rijkssubsidie van zo’n 19 miljoen euro. Het gaat om geld dat via het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit binnenkort beschikbaar komt voor maatregelen voor CO2-reductie. Ook onderzoek naar broeikasgassen en knelpunten in het watersysteem en maatregelen als natte teelten maken hier deel van uit.

De Stichtse Rijnlanden zet hiermee in op een grootscheepse aanpak van bodemdaling op polderniveau.