In het Groene Hart land leggen de plannen voor woon- en werklocaties een beslag op kwetsbare gebieden en wordt er bij het plannen van woningen en bedrijfsruimtes vaak onvoldoende rekening met de kwetsbaarheid van water, bodem en cultuurhistorie.

Dit constateert het Planbureau voor Leefomgeving. Een voorbeeld zijn de bouwplannen in gebieden op slappe bodems, zoals in het veenweidegebied, wat in de toekomst hoge onderhoudskosten door verzakking meebrengt. Een Planmonitor brengt in beeld welke bebouwingen op kwetsbare waarden als water en bodem de cultuurhistorie, natuur en landschap beïnvloeden. De resultaten van deze monitor zijn gebaat bij informatie over bouwplannen voor wonen en werken.

Voor de provincie Noord-Holland is deze informatie openbaar, dit geldt niet voor de overige provincies.