Logo Geld 5Het college van B en W in Gouda kiest voor een nieuwe aanpak om armoede en schulden bij Goudse inwoners te voorkomen en aan te pakken. In de nota armoedebeleid ‘Samen mee(r) doen’…

staan drie heldere uitgangspunten, zodat iedereen mee kan doen in de samenleving.

Het gaat om: 1.Voorkomen van armoede en schulden, 2. Minimaregelingen voor mensen met een laag inkomen om te kunnen meedoen en 3. De aanpak van schulden.

De nieuwe aanpak is ontwikkeld in samenspraak met een brede vertegenwoordiging van professionals, vrijwilligers en deskundigen. Gebleken is dat er behoefte is aan meer regierol vanuit de gemeente en het college zet dit nu om in daden. Het college legt de plannen nu aan de gemeenteraad voor die er vervolgens een besluit over neemt.