Logo Gas Er moet geen olie of gas uit de Woerdense bodem worden gehaald want dat heeft gevolgen voor de bodemdaling en het grondwater. Dat zegt Bernard de Jong…

van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in RPL Actueel. Volgens De Jong doet het waterschap er alles aan om door het beheersen van de grondwaterstand, de bodemdaling zo veel mogelijk tegen te gaan. Door de werkwijze van het waterschap wordt de daling beperkt tot enige millimeters per jaar. Het is volgens De Jong dan ook niet aanvaardbaar dat door de winning van grondstoffen uit de Woerdense bodem de bodem nog extra daalt.

De door Vermilion, het bedrijf dat olie en gas wil gaan winnen, genoemde 2 centimeter vindt De Jong teveel. Ook het feit dat er tussen Kamerik en Woerden een waterwingebied ligt maakt de winning volgens De Jong onacceptabel. Het waterschap schaart zich achter de gemeente Woerden als het gaat om de bezwaren die tegen de winning van olie en gas bestaan.

Foto archief RPL
20150227 AV GASBORINGEN 5