Logo Natuurnetwerk NederlandDe provincie Utrecht ligt ruim op schema met de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland. Sinds de decentralisatie van het natuurbeleid zijn provincies verantwoordelijk voor de natuur…

in Nederland, waaronder de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland. De daling van de gemiddelde natuurkwaliteit, die sinds 1994 is ingezet, is inmiddels gestopt. In sommige gebieden neemt de kwaliteit zelfs licht toe, zo blijkt uit de voortgangsrapportage.

In Nederland bedreigen vooral vermesting, verzuring, verdroging, slechte waterkwaliteit en gebrek aan ruimtelijke samenhang de kwaliteit van natuurgebieden. Naast het verder realiseren van het natuurnetwerk, neemt de provincie nemen extra maatregelen, zoals het verbeteren van water- en milieucondities. Zij zet hier veel extra middelen voor in.