Logo Water3De provincie Utrecht moet waterrobuust gemaakt worden. Dat staat centraal in de intentieverklaring Meerlaagsveiligheid die de Utrechtse waterschappen, een groot aantal gemeenten…

de Veiligheidsregio en de provincie Utrecht hebben ondertekend. De ondertekenende partijen stellen dit jaar een plan van aanpak op, waarin de risico’s aan de orde komen, prioriteiten gesteld en afspraken gemaakt. In het plan zal zowel aandacht zijn voor maatregelen voor een waterrobuuste ruimtelijke inrichting, als aan de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Nederland werkt op drie niveaus aan waterveiligheid, de eerste laag bestaat uit het verkleinen van de kans op overstromingen en tweede laag is het beperken van de gevolgen van overstromingen. Crisis management is de derde laag.