Een nieuwe indeling van het peilgebied Kortrijk en het aanpassen van het waterpeil zijn de belangrijkste wijzigingen die het waterschap voorstelt in de plannen voor de polder Kortrijk. Deze polder in de gemeente Stichtse Vecht kampt met de gevolgen van bodemdaling en is kwetsbaar voor wateroverlast.

In het nieuwe peilbesluit staat dat het waterschap van plan is om het huidige peilgebied op te splitsen. De wateroverlast moet worden verminderd door het water beter te verdelen.