Logo Geld 4De provincie Utrecht stelt ruim 7,6 miljoen euro beschikbaar voor de regeling niet-productieve investeringen water. Niet-productieve investeringen zijn investeringen die niet leiden tot…

een stijging van de waarde of rentabiliteit van landbouw- of bosbouw bedrijven. Voorbeelden hiervan zijn het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, vispassages en het herstellen van beken in hun natuurlijke vorm.

Het totale subsidiebedrag is verdeeld over de beheergebieden Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht, en Waterschap Vallei en Veluwe. Met deze regeling wil de provincie Utrecht doelen halen van de Europese Kaderrichtlijn Water.