Voor een deel van de werkzaamheden aan de Oostdam in Woerden is door het gemeentebestuur een subsidieaanvraag ingediend bij de Provincie Utrecht. De provincie zou 28 maart een besluit nemen over deze subsidieaanvraag, maar wegens gebrek aan capaciteit is de beslissingstermijn uitgesteld naar eind mei.

Gemeente Woerden moet nu besluiten wel of niet de uitkomst van de subsidieaanvraag af te wachten. Uitstel van de werkzaamheden tot na de beslistermijn heeft grote gevolgen voor de planning en kan mogelijk leiden tot wel een jaar uitloop van het werk. Dit heeft ook weer gevolgen voor de duur van de overlast en het oplopen van de kosten.

Het college stelt voor toch door te gaan met het aanbrengen van de duikerbrug in de Oostdam en hiervoor het in de Programmabegroting 2021 reeds opgenomen extra krediet van 200 duizend euro voor de duikerbrug in te zetten.