Logo Geld 3Landbouwers kunnen bij de provincie Utrecht een subsidie aanvraag indienen voor de regeling ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering’ in het kader van het plattelands-…

ontwikkelingsprogramma (POP3). Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 21 augustus tot 20 oktober 2017. In totaal is er voor deze regeling ruim 1 miljoen euro beschikbaar. De subsidie is een aanmoediging voor agrariërs om met investeringsprojecten te komen die een meerwaarde bieden voor de ontwikkeling van hun bedrijf en een bijdrage leveren aan een duurzame landbouw.

Agrariërs kunnen een subsidieaanvraag indienen voor een bedrag van minimaal 25.000 euro en maximaal 100.000 euro subsidie.