Onderzoekers van de Wageningse universiteit hebben een kaart van Nederland in 2120 gemaakt.

Volgens de onderzoekers komen er grote uitdagingen zoals natuurverlies, verstedelijking, droge zomers en wateroverlast door klimaatverandering. We moeten ons daarop voorbereiden.

Onder andere is een toekomstbeeld geschetst voor veenweidegebieden, zoals die rond Woerden liggen. De laaggelegen veengebieden die nu inklinken en waaruit CO2 vrijkomt, worden in het geschetste beeld niet langer benut voor bebouwing en landbouw.

In plaats daarvan wordt het veen natter gemaakt, zodat het weer koolstof kan opslaan. In het westen van Nederland liggen dan uitgestrekte veenmoerassen en grote wateren met natte teelten rond stedelijke enclaves.

Het zijn visueel aantrekkelijke gebieden. Het vestigingsklimaat is er goed en toeristen komen er graag. De voormalige rivierbeddingen lopen als groene linten door de natte veenweidegebieden en worden zeer gevarieerd gebruikt, voor zowel recreatie als kleinschalige stadslandbouw.

De natte teelt levert onder meer riet, moerasbos, veenmos en cranberries op en het vormt een geschikt leefgebied voor waterbuffels.