Logo Beregenen dijkenDe Utrechtse Lekdijk wordt versterkt. Sinds dit jaar is de gewijzigde Waterwet van kracht, waardoor de Utrechtse rivierdijken een strenger beschermingsniveau krijgen en sinds…

het programma Randstad Urgent in 2007 van kracht is gegaan, staat een hogere veiligheid tegen overstromingen vanuit de Neder-Rijn en Lek bestuurlijk op de agenda.

Op Prinsjesdag is met het vrijkomen van het Deltaprogramma 2017 geld beschikbaar gesteld voor de versterking van de Grebbedijk, het dijktraject Nieuwegein-Amerongen en de Lekdijk bij Vianen met als doel om deze te laten voldoen aan de nieuwe waterveiligheidsnormen.

De waterschappen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Vallei en Veluwe en Amstel, Gooi en Vecht bereiden de dijkversterkingen voor. De provincie participeert om onder andere ruimtelijke opgaven op het gebied van natuur, recreatie en cultureel erfgoed optimaal te koppelen aan de waterveiligheidsmaatregelen.