De gemeente Woerden legt op de gemeentesite uit waarom de bermen met wilde bloemen toch gemaaid moeten worden. Ondanks dat de gemeente een rijk gevarieerde flora toejuicht, hebben zij ook de taak dat weggebruikers op een veilige wijze gebruik van de weg kunnen maken.

Begeleidende bebording en bakens moeten goed zichtbaar blijven en ook  kruisingen moeten op vrijwel alle plaatsen kort worden gehouden. Het te laat maaien van bermen, braakliggende terreinen en taluds kan er ook voor zorgen dat bepaalde onkruiden tot bloei komen. Deze kunnen bijvoorbeeld erg giftig zijn voor vee en andere zoogdieren, of andere soorten flora verdringen en schadelijk zijn voor de wegen.