De aanleg van onderwaterdrainage in de polder Lange Weide in de omgeving van Driebruggen, is afgerond. Met de aanleg van het systeem moet de bodemdaling worden geremd en de broeikasgasuitstoot verminderd. Het waterschap regelt het grondwater samen met de boeren.

In een natte periode kan het peil worden verlaagd terwijl in een droge periode het peil in de sloten omhoog kan worden gebracht. Het onderwaterdrainageproject in Lange Weide is een pilot. Het waterschap wil samen met de boeren ervaring opdoen om de aanpak ook op andere plaatsen in het veengebied te kunnen toepassen.

Foto: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden