Logo wateroverlastHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt hard aan het voorkomen van wateroverlast. Er gelden wettelijke normen waaraan het watersysteem moet voldoen. Het watersysteem is…

grotendeels op orde, maar vanwege de klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast steeds meer toe. Daarom gaat het waterschap vanaf nu extra klimaatrobuuste maatregelen uitvoeren om het watersysteem aan te passen aan de normen.

Bijvoorbeeld door een extra gemaal aan te leggen, duikers te verruimen en watergangen te vergroten, met name in het veenweidegebied. Of door afspraken te maken met boeren over tijdelijke waterberging in polders. En door samen te werken met anderen als zij maatregelen nemen die ook bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast.