Logo Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Waterschap Stichtse Rijnlanden maakt voor het in kaart brengen van schade aan dijken en kades, gebruik van een drone. Voorlopig gaat het nog om een proef.

De eerste vluchten hebben plaatsgevonden boven de kades van de Grecht. Nu het langere tijd droog is geweest ontstaan er scheuren in de dijken en kades. Met behulp van een drone worden die opgespoord. Tot op heden moesten medewerkers van het waterschap daar de dijken en kades te voet voor afstropen om schade.

Uitdroging van de waterkeringen kan tot gevolg hebben dat die gaan schuiven en doorbreken. Ook andere onregelmatigheden aan of bij de dijken en kades kunnen vanuit de lucht worden bekennen. Het waterschap heeft daarvoor een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd dat ook al voor andere waterschappen inspecties uitvoert.

Foto’s: RPL