Logo Reeuwijkse plassen Verenigingen van watereigenaren en samenwerkende watersportverenigingen in Bodegraven-Reeuwijk doen een gezamenlijk appel op de nieuwe…

gemeenteraad ven het te vormen college. Sinds eind negentiger jaren van de vorige eeuw is een convenant van kracht tussen de gemeente en de watereigenaren omtrent het te voeren beleid in het Reeuwijkse en Sluipwijkse plassengebied.

Met het appel wordt de politiek in Bodegraven opgeroepen gezamenlijk op convenantpartner-niveau de komende raadsperiode beleid te ontwikkelen op het vlak van onder meer een nieuwe vaarverbinding naar de plassen, open lucht recreatie, baggerproblematiek en duurzaam recreatief gebruik van de plassen. Daarnaast wordt gepleit voor één verantwoordelijk wethouder, voor alle beleidspunten aangaande het plassengebied.

Foto: RTV Bodegraven
IM000517 002