De gemeente Woerden wil de tarieven voor het wegslepen van voertuigen bij verkeersonveilige situaties en zo nodig bij evenementen, verhogen. De thans geldende Wegsleepverordening dateert uit 2003.

De bepalingen en de onderliggende wet- en regelgeving zijn niet wezenlijk gewijzigd, maar de daar genoemde bewaarplaats en de tarieven voor wegslepen en bewaren zijn niet meer actueel, vindt het gemeentebestuur.

Dit betekent dat een automobilist wiens auto moet worden weggesleept, voortaan flink moeten dokken. Zo bedraagt straks het vaste wegsleeptarief voor voertuigen tot en met 3500 kg tussen acht en vijf uur 140 euro en na vijven 160 euro. Daar komen ook nog eens bewaarkosten bij van vijftien euro per etmaal.

De voertuigen worden voortaan versleept naar het stallingsbedrijf Bergen Combinatie Utrecht, gevestigd aan de Proostwetering in Utrecht.