Het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht laat in een brief aan de gemeenteraad weten dat de Woerdense begroting voor 2022 structureel en reëel in evenwicht is. Dit betekent dat de geregelde opbrengsten voldoende zijn om de kosten te dekken. De begroting kan meteen uitgevoerd worden, verdere goedkeuring van het provinciebestuur is niet nodig. Men vindt dat er op een behoedzame manier rekening wordt gehouden met eventuele nadelige effecten van de herverdeling van het gemeentefonds. Voor de Jeugdzorg heeft het Rijk besloten om in 2022 één miljard euro extra beschikbaar te stellen voor de tekorten van de gemeenten door de Jeugdzorg. Het gemeentelijk aandeel van deze extra gelden mag dan ook als structureel dekkingsmiddel worden beschouwd.